Začiatkom roka 2023 vyšlo nové číslo časopisu Studia Biblica Slovaca. Na tvorbe tohto 2. zväzku 14. ročníka sa opäť podieľal ako vždy aj Cleopas; najmä vďaka konkrétnej práci pri korektúrach, na zalamovaní, stránkovaní a celkovej prípravy elektronickej podoby časopisu do tlače. Celé číslo je voľne dostupné a do jeho vnútra môžete nahliadnuť – opäť vďaka Cleopasu – tu.

Sme vďační za kompetentnú a promptnú pomoc. Kiež Pán odmení múdro každému za jeho pomoc.


1. Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je vedecký recenzovaný časopis (ISSN 1338-0141; e-ISSN 2644-4879) zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej. 
Hlavným cieľom StBiSl je publikovať výsledky vedeckého výskumu Biblie, ktoré sú reakciou na neustály pokrok v biblických vedách. Časopis publikuje štúdie o špecifických biblických otázkach, ktoré presahujú rámec skrípt, monografií či komentárov.

2. Štúdie z oblasti biblických vied zverejnené v StBiSl musia spĺňať kritéria vedeckosti. Majú predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie. Uprednostňujú sa príspevky, ktoré pojednávajú problematiku z oblasti biblickej exegézy, biblickej teológie, filológie a biblickej archeológie a histórie. Prijateľné sú aj biblické štúdie interdisciplinárneho charakteru ako napr. biblistika a judaizmus, biblistika a patristika, biblistika a liturgia, biblistika a morálka, a pod.

3. Časopis StBiSl vychádza dvakrát ročne; uzávierky sú 31. marca a 30. septembra. StBiSl publikuje len tie príspevky, ktoré neboli inde publikované (ani ich jazykové varianty), ani nie sú súčasne v inom posudkovom konaní.
www.biblica.sk