júni tohto roku (2024) vyšlo prvé číslo časopisu Studia Biblica Slovaca. Na tvorbe tohto 1. zväzku 16. ročníka sa opäť podieľal aj Cleopas; najmä vďaka konkrétnej práci pri korektúrach, na zalamovaní, stránkovaní a celkovej príprave elektronickej podoby a tiež verzie do tlače. Celé číslo je voľne dostupné a do jeho vnútra môžete nahliadnuť – opäť vďaka Cleopasu – tu

Sme vďační za kompetentnú a promptnú pomoc. Kiež Pán odmení múdro každému za jeho pomoc.

S radosťou sa môžeme podeliť so všetkými našimi čitateľmi o dobrú správu. SCOPUS Content Selection & Advisory Board (CSAB) posúdil (25. 9. 2023) žiadosť časopisu Studia Biblica Slovaca o prijatie do svojej databázy a schválil ju. Časopis StBiSl bol tak uznaný za vhodný zaradenia do celosvetovej vedeckej databázy abstraktov a citácií Scopus. Prijatím do uvedenej online platformy sa StBiSl svojou kvalitou zaradí medzi karentované periodiká.


1. Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je vedecký recenzovaný časopis (ISSN 1338-0141; e-ISSN 2644-4879) zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej. 
Hlavným cieľom StBiSl je publikovať výsledky vedeckého výskumu Biblie, ktoré sú reakciou na neustály pokrok v biblických vedách. Časopis publikuje štúdie o špecifických biblických otázkach, ktoré presahujú rámec skrípt, monografií či komentárov.

2. Štúdie z oblasti biblických vied zverejnené v StBiSl musia spĺňať kritéria vedeckosti. Majú predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie. Uprednostňujú sa príspevky, ktoré pojednávajú problematiku z oblasti biblickej exegézy, biblickej teológie, filológie a biblickej archeológie a histórie. Prijateľné sú aj biblické štúdie interdisciplinárneho charakteru ako napr. biblistika a judaizmus, biblistika a patristika, biblistika a liturgia, biblistika a morálka, a pod.

3. Časopis StBiSl vychádza dvakrát ročne; uzávierky sú 31. marca a 30. septembra. StBiSl publikuje len tie príspevky, ktoré neboli inde publikované (ani ich jazykové varianty), ani nie sú súčasne v inom posudkovom konaní.
www.biblica.sk