Cleopas je občianske združenie, ktorého cieľom a predmetom činnosti je dobrovoľnou aktivitou svojich členov a priateľov:

• podporovať vedeckú a odborno-popularizačnú činnosť súvisiacu s vedeckým časopisom Studia Biblica Slovaca (www.biblica.sk) a vydávanie publikácií predovšetkým v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum;

• napomáhať realizácii rozvojových projektov redakcie časopisu StBiSl;

• organizovať, resp. podieľať sa na organizovaní podujatí (konferencie, semináre, sústredenia magistrov teológie…), ktoré rozvíjajú interdisciplinárne permanentné vzdelávanie vychádzajúce z Biblie;

• šíriť záľubu a život s Božím slovom prostredníctvom podkastov komentárov k biblickým textom;

• podporovať odborné biblické podujatia s cieľom posilniť stavovské kresťanské tradície.

Pomenovanie Cleopas je latinská forma slovenského Kleofáš a názov odkazuje na Kleofáša – jedného z Ježišových učeníkov. Iba Lukášovo evanjelium o ňom píše menovite v známej udalosti, kde zmŕtvychvstalý Ježiš stretá dvoch učeníkov na ceste do Emauz (Lk 24,13-22). Práve Kleofáš položil Ježišovi otázku „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch“ (v. 18). Ježiš viedol s Kleofášom pútavý dialóg. Ten učeníkom opäť rozpálil srdcia pre evanjelium.

Sviatok tohto svätca sa v rímskom martyrológiu pripomína 25. septembra.

Základné údaje nášho občianskeho združenia:

Cleopas
Občianske združenie
Banská 529/28, 976 32 Badín
Číslo účtu: SK38 7500 0000 0040 2882 2485
IČO: 53 519 591

https://youtube.com/@cleopas-oz