Pripravovaná publikácia Jozue v Knihe Exodus. Exegetický výskum literárnej postavy od Blažej Štrbu, je ľahko prepracovanou habilitačnou prácou (2021, RKCMBF UK). Autor sa v nej zaoberá postavou Jozueho v Knihe Exodus, témou, ktoré ešte nebola doteraz skúmaná. Cieľom práce je objasniť literárnu charakteristiku Mojžišovho asistenta Jozueho, o ktorom sú zmienky v štyroch statiach – Ex 17,8-16; 24,12-18; 32,15-19 a 33,7-11. Okrem prvej epizódy všetky ostatné uvádzajú Jozueho iba veľmi stručne. V každej z nich však možno identifikovať nejakú novú Jozueho črtu, a to vďaka súvislosti s bezprostredným kontextom.