Štefan a nové prosby „spolu“

Ecco homo (Jeruzalem)

Alžbeta ďakuje všetkým priateľom Cleopasa za ich modlitbu za dobrý priebeh operácie manžela Štefana. Predkladám aj úpenlivú prosbu o podporu v modlitbe za uzdravenie Lukáša, za uzdravenie Soninho manžela, Martušky, Drahoša a Daniely. Po daroch Božieho Ducha túži aj Magdaléna pri podnikaní a pre správne rozhodnutie. Viacerí túžia aj po dobrých svätých kňazoch – prosia o modlitbu na tento úmysel. Máme rovnako naliehavú prosbu aj za ťažko chorých manželov Danielu a Jána. A ešte jedna predložená prosba – je o milosť dobrej smrti pre tetu Hanku a Máriu.

Ak chcete zdieľať Vašu prosbu o pomoc pri modlitbe, napíšte nám.

Slová z 2 Mak 1,23 povzbudzujú k solidárnosti v modlitbe: „Keď sa obeta dokonávala, kňazi a všetci prítomní sa modlili. Jonatán začínal a ostatní spolu s Nehemiášom odpovedali“.