Tri prosby

Bielu farbu veľkonočného obdobia vystriedala nádejeplná zelená. Treba sa nám s nádejou pozerať do budúcna. Aj pri dvoch malých prosbách, ku ktorým možno zahrnúť aj niektoré predchádzajúce:

  • za zdravie Darinky;
  • za ľudí zapojených do bezprostrednej prípravy nového čísla časopisu Studia Biblica Slovaca;
  • za pokoj vo svete a medzi ľudmi navzájom.

Žalmista povzbudzuje: „3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. 4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. 5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. 6 Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. 7 Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady. 8 Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.“ (Ž 37,3-8)