31. mája

Na záver mariánskeho mesiaca máme opäť pár prosieb. Každá má svoj príbeh v konkrétnych ľuďoch. Navštívenie Márie u Alžbety nám pripomína, že zdieľaním sa radosti rozmnožujú a bremená ľahšie nesú. To stretnutie pripomína aj to, že môžeme opäť iným pomôcť, hoci kratučkou modlitbou:

  • o uzdravenie manžela na tele i na duši;
  • za mladých, ktorí príjmu sviatosť birmovania, osobitne za Veroniku, aby ich viedol Duch Svätý v živote;
  • za získanie auta pre mobilný hospic Sv. Lujzy v Banskej Bystrici;
  • za dobré rozhodnutie v práci;
  • za pokoj vo svete a za šíriteľov pokoja.

Pavol napísal Rimanom o tom, aká je láska. Ktorá jej stránka sa Vám najviac páči? „9 Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, 11 v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. 12 V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní.“ (12,9-13)