Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Pozvánka a jesenné prosby

Od b

Prosby Farby jesene nám môžu pripomínať Boží jas do našej všednej každodennosti. Evanjelista Lukáš tak pútavo a ľudsky predstavil Ježiša najmä pre tých, ktorí trpia všednosťou i bolesťami. Ježiš, či liečil a uzdravoval celého človeka, či sa prihováral, vždy prinášal dobrú zvesť. V tejto správe uvedieme najprv pár prosieb a slová vďaky, potom čosi z…

Vody Jordánu

Od b

Vody Jordánu pôsobili uzdravujúco na Naámana Sýrskeho a stali sa i symbolom nového života, vďaka nášmu Pánovi Ježišovi. Kiež by voda Božieho uzdravenia zasiahla mnohých, za ktorých opäť viacerí prosia: za zdravie Ľubomíra, ktorého zdravotný stav je vážny< za Anku, ktorá je v nemocnici v komplikáciami s jej kritickým zdravotným stavom; za mamičku Danielu v jej zložitej rodinnej…

Pod Tvoju ochranu

Od b

„Pod Tvoju ochranu“ sú začiatočné slová nežnej pradávnej mariánskej modlitby, ktorá pochádza z Egypta z 3. storočia a ktorá vyzdvihuje ochrankyňu Máriu, ako Matku človeka Ježiša a Božieho syna. Veru, prvú októbrovú nádielku prosieb môžeme zveriť práve pod ochranu Matky Božej. Za zdatný priebeh operácie Ľubomíra a pooperačné zotavovanie; za zotavenie Františka po ťažkom úraze; o požehnanie…

Pod krídľami Michala

Od b

Áno, ide o Michala archanjela. Pod jeho mocnú ochranu v našej modlitbe zverme tieto prosby: za zdravie Hanky v predoperačnom čase; za vernosť v povolaní na novom pôsobisku pre saleziánskeho kňaza Vladimíra a za mladých, ktorí sú mu zverení; za kamarátku Mariku, ktorá sa zotavuje po veľmi náročnom a komplikovaným pôrode tretieho dieťatka; mamka prosí: Pane…

Cleopas medzi vojakmi

Od b

S končiacim sa letom, vôbec nekončí napätie medzi národmi, ba pokračuje žiaľ už známy smrtonosný vojnový konflikt. Učeníci Božieho kráľovstva sú tiež „bojovníci“, ale iba vtedy, ak sa spôsob ich boja plne zhoduje s Ježišovým. Povedal, že keby chcel, hneď dosiahne záchranu, on však nikdy nepoužil silu proti iným. Pár prosieb má svoju naliehavosť, aj…

M

Od b

Písmeno „M“ môže odkázať aj na Máriu, Ježišovu matku, na tú, ktorá uvažovala o slove Boha, či na tú, ktorá stála verne pod krížom. Mesiac september je poznačený sviatkami Márie, našej Sedembolestnej patrónky. Pod krížom boli s ňou však aj iné ženy. Zhodou okolností dnešné prosby sú všetky za ženy, ktoré potrebujú duchovnú podporu. za…

Poďakovanie aj od Timoteja

Od b

V septembri už dorzievajú gaštany. Začína sa tiež nová príležitosť dozrievať vzdelávaním, a to nie iba pre žiakov a študentov. Poznávaniu totiž nikdy nie je dosť. Ani „modlitieb nie je nikdy dosť“, ako mi napísal jeden z podporovateľov Cleopasa. Máme výslovne iba pár prosieb, ale za pozornosť stojí dlhšie poďakovanie v závere od Timoteja. Vladimír…

Skromne

Od b

Lekná, podobne ako lotos, očarujú viacerými spôsobmi – krásou kvetu, vôňou, ale i tým, že kvet sa z vody dvíha a potom na noc sa zasa sťahuje. Preto sa stali už v dávnoveku symbolom nového života. V dnešných prosbách silno rezonuje odchod blízkych a smútok pozostalých. Je dobré podporiť nie iba zosnulých modlitbou k Pánovi…

Koniec augusta

Od b

Koniec augusta nie je veľmi obľúbený u žiakov a študentov. Ktožeby ich nechápal :). Rovnako ľahko sa dajú pochopiť prosby, o ktoré úprimne a úpenlivo prosia priatelia Cleopasa. Píšu: do modlitieb priateľov Cleopasa sa odovzdávajú rehoľné sestry Congregatio Jesu počas ich Generálnej kongregácie v Nemi pri Ríme od 22.8. do 8.9.; za pani Evu a…

Augustové prosby

Od b

Ešte za horúceho leta viacerí sa tešia oddychu. Vďaka Bohu. Iní pracujú ako včeličky, čo znášajú med. A mnohí iní podobne kráčajú dennodenne radostne i s bolesťami. Pozrite, o čo niektorí prosia, kým iní zasa ďakujú za minulú podporu. Iba chcem dodať, že podľa Vašich správ, niektorí to majú veľmi ťažké, i keď to v…