Kategória: Cleo-projekt

Projekty organizované občianskym združením Cleopas, alebo s jeho pomocou, ktoré šíria historicko-biblické vzdelávanie súvisiace s vedeckým časopisom Studia Biblica Slovaca

Biblické fragmenty

Od b

Cleopas ponúka komukoľvek publikáciu Biblické fragmenty. 170-stranová brožúra je zbierkou stručne spracovaných 20 rôznych biblických tém. Obsahuje malé odblesky známych stránok Biblie. Jednotlivé články odrážajú tak starozákonné, ako i novozákonné motívy. Dočítate sa v nich napr. o rieke Jordáne, ale aj o chráme v Jeruzaleme, o Eliášovi na Karmeli, ale aj o Emanuelovi v Izaiášovi.…

Prednáška prof. Braulika

Od b

Cleopas sa podieľa na organizovaní prednášky prof. Georga Braulika, viedenského benediktína, ktorú prednesie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 7. októbra 2021.

Projekt o historicko-biblickom vzdelávaní

Od b

Členovia občianskeho združenia Cleopas sa v máji 2021 rozhodli pomôcť voľnodostupnému biblickému vzdelávaniu. Formou populárno-odbornej publikácie ponúkne circa dvadsať rôznych biblických tém. Adresáti môžu byť tak absolventi teologických štúdií ako aj ktokoľvek iný, kto má záujem o priblíženie niektorých kľúčových biblických postáv s určitou pre nich špecifickou črtou.