Úpenlivé prosby a špeciálne poďakovanie

Jednou z podstatných čŕt Cleopasa je spolupatričnosť v dobrom a zjednotenie sa okolo Božieho slova (v Písme) a v modlitbe za potreby iných. V dnešných prosbách je aj jedno špeciálne poďakovanie zo strany Cleopasa:

  • za komunitu sestier karmelitánok;
  • za už zosnulú mamku, ktorá bola pred pár dňami hospitalizovaná, dýchala pomocou masky, „odchádzali“ jej obličky a lekári jej „dávali“ 48 h (k 3.7.2023) 🙏🏻; Pán si povolal k sebe na sviatok našich vierozvestcov; nuž prosme aj za smútiacich blízkych;
  • za sestru onkopacientku, ktorá podstupuje opätovnú liečbu kvôli prebiehajúcim metastázam;
  • za pani Zuzanu, ktorá má stanovenú veľmi vážnu kritickú diagnózu;
  • za posilu v kresťanskom evanjeliovom spôsobe života;
  • za pátria Pia a zdarný priebeh rekonvalescencie;
  • ďakujeme viacerým za rôznorodú podporu a pomoc pri tvorbe nového čísla 15. ročníka časopisu Studia Biblica Slovaca. Viac tu alebo tu. 😊

Ako pozýva sv. Pavol „Buďte vďační“, tak aj my ako združenie Cleopas sme veľmi vďační za všetky prejavy podpory a pomoci. Pavol vyzval k vďačnosti v Liste Kolosanom. Vždy povzbudí jeho slovo. Uvážte sami – najmä keď apeluje na vzájomnú lásku a najmä na to, aby Kristov pokoj a jeho slovo boli v nás: 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3,14-16) Tak sme to predložili aj pri Eucharistii slávenej v Bazilike Narodenia v Betleheme, 5.7.2023. Naši vierozvestcovia nám priniesli Slovo v našej reči, v našich slovách.