Eucharistia v stodole

Benediktínky v Dinkglage slávia eucharistiu a všetky spoločné modlitby v stodole. Znie to zvláštne, ale je to tak. Veď napokon Ježiš sa aj narodil v maštali, keď v hoteli nebolo miesto. Avšak spomenutá stodola je decentne upravená. Totiž, to čo benediktínky dostali do vena (staré hospodárske budovy), snažili sa pretvoriť na svoj životný priestor. To nemení nič na veci, že ich životný štýl je nič iné ako nasledovanie Krista v práci i modlitbe. Aj tie sestry som poprosil o modlitby za priateľov Cleopasa a ich prosby:

  • za správne rozhodnutia v neľahkej pracovnej situácii;
  • za uzdravenie
  • o modlitbu za zdravie pre chorého Marka a Maxa a posilu pre ich maminku;
  • za zdarný proces hodnotenia časopisu Studia Biblica Slovaca, ktorý bude trvať mesiace a za všetkých aktívne zainteresovaných;
  • za Róberta a jeho zdravotný stav;
  • za sr. Mirijam a jej komunitu sestier;
  • o Pánovu ochranu a pomoc pre sestru Anastáziu;
  • za ukončenie vojnových konfliktov a za strojcov pokoja;
  • za novokňazov Dominika a Lukáša;
  • za zosnulého strýka Michala a za smútiacu rodinu.

Eucharistia je Kristovým Božím telom. Ale aj kresťania, tedy my všetci veriaci v Ježiša Krista, Božieho syna sú tiež jeho telom. Pripomína nám to Pavol: „12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov… 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1Kor 12,12.13.26-27)