Koniec augusta

Koniec augusta nie je veľmi obľúbený u žiakov a študentov. Ktožeby ich nechápal :). Rovnako ľahko sa dajú pochopiť prosby, o ktoré úprimne a úpenlivo prosia priatelia Cleopasa. Píšu:

  • do modlitieb priateľov Cleopasa sa odovzdávajú rehoľné sestry Congregatio Jesu počas ich Generálnej kongregácie v Nemi pri Ríme od 22.8. do 8.9.;
  • za pani Evu a zdravotníkov traumatológie, aby sa ona čím skôr dostala domov;
  • za animátorov zo saleziánskeho strediska z Banskej Bystrice. Ide o skupinu asi 40 mladých ľudí ochotných robiť niečo dobré pre deti a mladších.
  • za dcéru Lucku, aby dobre zvládla začiatok jej štúdii a celú novú etapu v zahraničí;
  • za Vladimíru – o svetlo, múdrosť, pokoja, nadhľad v jej novej vedúcej pracovnej pozícii;
  • za Evku, o pokoj, prijatie, zdravie, správne rozlišovanie v jej náročnej životnej situácii a za jej drahých;
  • za zosnulú Katarínu, priateľku Cleopasa a za jej najbližších;
  • aj Blažej prosí o modltibu za účastníkov Letnej biblickej školy (24. – 28. 8.);
  • za zdravie brata Františka.

Na záver iba jednu Božiu iskričku, od Mojžiša, z knihy Deuteronómium. Pripomína PÁNOVU bedlivú starostlivosť na ľudom putujúcim pušťou: „7 Veď Pán, tvoj Boh, žehnal všetkým prácam tvojich rúk. Vedel, že prejdeš touto veľkou púšťou: už štyridsať rokov je s tebou Pán, tvoj Boh, a nechýbalo ti nič.“