Obavy či objav

Média v ostatných dňoch prinášajú žiaľ aj správy o mnohonárodných utrpeniach z vojen a z ozbrojených konfliktov. Ovplyvňuje to aj ľudí, ktorí nemusia byť ani priamo v strede konfliktu. Napr. moji dvaja spolubratia vyučujúci odcestovali z Jeruzalema z obáv pred možným zhoršením situácie (o jednom aj písali tu). Špirála násilia však môže byť pre ľudí Božieho kráľovstva príležitosťou. Môže byť „objavom“, že náš život je predsa len v Božích dobrých rukách. Veď krízy sú príležitosťou objaviť silu dôvery a nádeje, nech sa deje čokoľvek okolo i v nás. Je množstvo ľudí trpiacich, dnes máme iba pár modlitieb:

  • za Emíliu, ktorá bojuje s vážnou chorobou, aby mala dostatok síl zvládnuť všetko v pokoji a odovzdanosti do rúk Pána, prosí Alžbeta;
  • za Mirku a jej zdravotný stav, ktorý po vyšetrení môže viesť aj k operácii chrbtice;
  • za zdravie svatky Márie, ktorej kritický zdravotný stav sa zhoršuje, prosí Mária;
  • lekárka Zuzana ďakuje za modlitby, lebo jej operácia dopadla dobre, i keď pooperačné doliečovanie nie je bez komplikácií;
  • za pokoj vo svete, medzi národmi i v národoch;

Izaiáš opisuje dramatické prežívanie Izraela. Ten hlas učiteľa, ktorý zo zadu hovorí do uší, je nezabudnuteľný: „17 Tisíc sa vás trasie pred hrozbou jedného, pred hrozbou piatich utečiete, kým neostanete len ako sťažeň na temene vrchu a ako zástava na pahorku. 18 A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho. 19 Lebo, ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať, áno, zľutuje sa nad tebou na hlas tvojho volania; len čo ho počuje, vyslyší ťa. 20 A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac neschovajú, očami budeš vidieť svojich učiteľov 21 a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ – ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“ (Iz 31,17-21)