Poďakovanie a opakovanie v Trojdní

Kaplnka Sv. hrobu – Anástazis

Milí priatelia Cleopasa,

Ľudka ďakuje za modlitby, operácia dopadla dobre. Avšak pooperačný priebeh nie je ľahký, a prosí naďalej o modlitbu. Ešte jednu prosbu za Alberta, ktorý potrebuje mentálne zameranie, vytrvalosť a silu na svoju prácu. A za Rasťa, ktorý je po úraze.

V čase Svätého trojdnia prosme za všetky naše úmysly, a tie minulé. Asi s takou naliehavosťou, ako máme každý nejaké svoje. Veď ľudia neprosili a neprosia z roztopaše, ale pretože potrebovali, resp. potrebujú pomoc, posilu, zdravie, inšpiráciu, odvahu, vytrvalosť a neraz aj lásku. Náš Ježiš, Kristus a Pán to všetko vníma.

V Getsemani, podľa Lukáša, 22,39-50:

39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. 40 Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: 42 „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. 46 I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ 47 Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. 48 Ježiš mu však povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: „Pane, máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho.