Posledné prosby

Kristogram IHS (z gréckeho a polatinšteného slova IHSOUS = Ježiš)

Posledné prosby v tomto roku majú trochu príchuť nostalgie, smútky, ale sú rovnako silno orientované do budúcna. Dnes jestvuje mnoho ľudí a médií, ktoré panoramaticky spätne pozerajú minulé udalosti v roku 2022 a súčasne obracajú pozornosť aj do budúcna. My sa opierame o pevný vesmírny bod – o záchrancu s menom Ježiš (skrátene označovanému aj IHS), ktorému predkladáme pár prosieb:

  • za Máriu, ktorú čaká veľká životná zmena;
  • za pokoj na Ukrajine a v štátoch, kde tiež sú živené vojnové konflikty;
  • za uzmierenie v rodinách a za Božie svetlo do rodín v krízových situáciách;
  • za blízku osobu v ťažkom životom stave;
  • za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI.;
  • zvlásť predkladám prosbu o požehnanie za priateľov a dobrodincov Cleopasa, vďaka ktorým Cleopas môže byť činný na rôznej úrovni (viac o ňom tu).

Na záver modlitba vďaky zo Žalmu 65: „4 A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš. 5 Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho chrámu. 6 Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora…. 10 Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem: 11 zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. 12 Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.“

Ak nemáte ešte nový Evanjelidiár 2023 so Sv. Matúšom, napíšte nám. Treba nám vrátiť sa k evanjeliu. Radi Vám pošleme aj viac kusov.