Protiklady a kontrasty

Protiklady a kontrasty sú súčasťou života. Striedajú sa. Vtedy ich aj lepšie vnímame. Akoby odrážali bežnú skutočnosť stvorenstva: nebo a zem, svetlo a tmu, deň a noc, slnko a mesiac. Podobne muž a žena sú v Božom pláne kontrasty, ktoré sa dopĺňajú. Vo svetle viery, možno aj radosť a smútok, zdravie a bolesť, chudobu a bohatstvo, vojnu a mier, či dokonca smrť i život vnímať ako „farebné“ protiklady, ako rôzne farby nášho života. Určite poznáte veľa ďalších iných kontrastov zo života. Aj niektoré dnešné prosby sú navzájom kontrastné, nie sú záporné, ale skutočné. Aj ony sčasti hovoria aj o kráse života. Vedú nás k prosbám:

 • za zosnulého kňaza Jozefa (20.6.2023) a za posilnenie viery všetkých tých, ktorým slúžil;
 • za mamku, ktorú si Pán povolal dnes (23.6.2023) a za jej smútiacu dcéru i i rodinu;
 • za mladého muža, ktorému diagnostikovali leukémiu;
 • za Máriu, ktorá pri páde utrpela úraz;
 • za rodičov dvoch malých detí, aby sa o nich obetavo a s kresťanskou láskou starali;
 • za uzdravenie a oslobodenie celej rodiny; nech náš Pán Ježiš nás ukryje vo svojom božskom srdci, plnom dobroty a láskavosti; nech v ňom nájdeme odpočinok, ochranu i uzdravenie;
 • o dar úprimnej spoločnej modlitby v rodine;
 • za oslobodenie Ivety z okultizmu;
 • za nových diakonov a za novokňazov;
 • za vhodné zamestnanie pre mamičku Moniku;
 • za pekné, pokojné a žičlivé vzťahy na pracovisku;
 • za pohodové ukončenie školského roka;
 • za prípravu všetkých prázdninových aktivít pre deti a mladých;
 • za vyriešenie náročnej situácie pani Marty;
 • za Anku, aby v procese zložitej psychiatrickej liečby napredovala k dobrému koncu;
 • za Katarínu, ktorá po odchode zo zamestnania si hľadá novú možnosť práce;
 • za zdarné finalizovanie nového čísla časopisu Studia Biblica Slovaca.

„Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.“ (Pavol Galaťanom)