Zo stredu sveta :)

Mnoho miest na svete si rado privlastňuje prezývku „pupok sveta“. Medzi ne patrí aj Jeruzalem – a má na to dobrý dôvod. Pupok je spätý so zrodením, a v Jeruzaleme sa zrodilo spoločenstvo ľudí, ktorí nasledujú Ježiša Krista, Božieho syna… až do dnes. Tam, kde on zomrel, a vstal zmŕtvych, zrodil sa nám večný život. Vo svätom týždni ak chcete, spomeňte si na tieto prosby:

  • za mamku Zuzanu, ktorú vzala záchranka do nemocnice;
  • za priateľa a kňaza Róberta, u ktorého začína demencia a prijali ho do domu sociálnych služieb;
  • za spoločenstvo ľudí spätých s občianskym združením Cleopas, ktorý bude mať výročné stretnutie valné zhromaždenie;
  • za tých, ktorí sa oddane modlíte za naše prosby, aby nastávajúci svätý týždeň bol opätovným Božím dotykom vo vašich životoch;
  • za pokoj medzi národmi, spoločenstvami, v rodinách a v našich srdciach;
  • sestra Laura ďakuje za modlitby za zdravie Marlen a jej prvorodenej dcérky Kiešy Laury, ktoré sú už doma z nemocnice;
  • na záver opäť tlmočíme úprimné slová vďaky za modlitby.

Láska k Jeruzalemu ako mestu živého Boha je živá už od starozákonných čias. Dokonca aj keď ľudia boli vo vyhnanstve, sústavne si živili túžbu po Jeruzaleme. „1 Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. 2 Na vŕby tejto krajiny vešali sme svoje citary. 3 Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: „Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ 4 Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine? 5 Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. 6 Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba, keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti.“ (Žalm 137)