Prvé adventné poďakovanie a prosba

Sme v advente. To poteší. Prvý adventný víkend nás bolo takmer 40 ľudí v Dome Xaver v Badíne, vďaka Cleopasovi. Spoločne sme čítali state z Biblie súvisiace s nádejou, v našich krízových časoch. Prežili sme pekný prechod z cezročného obdobia do „očakávaného“ adventu. Aj vďaka Vašim modlitbám. I my sme sa s vďačnosťou modlili tiež za tých, ktorí sa modlia za nás. 🙂 No nezabúdame na stále aktuálne prosby:

  • za susedku Danielu a jej zdravie, lebo prognózy sú zlé;
  • za všetkým účastníkom prajú a vyprosujú požehnaný biblický víkend🙏🏻.
  • dcéra prosí za zosnulú milovanú mamku Štefániu a za smútiaci rodinu;
  • za uja Ruda, ktorý je v kritickom stave;
  • za dcéru Máriu Lujzu v požehnanom stave a za jej zdravie;
  • o Božiu pomoc pre s. Mechtildu.
  • Na záver tlmočíme viacnásobné poďakovanie za modlitby.

Izaiáš, prorok adventu, mnohonásobne povzbudzuje dôverovať PÁNOVI. Znamenite napr. v 43,1-3 (porov. SEB): „1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. 2 Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. 3 Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ.“

Prezentácie prednášok z víkendu s Bibliou sú na stránke Víkendu s Bibliou.