Kategória: spoločná prosba

Ide o prosby a žiadosti, o ktoré prosia priatelia Cleopasa a na ktoré pamätáme v našich modlitbách

Za budúcich… a za iné

Od b

Takmer každodenne sa modlíme za nové povolania. Každoročne sa za posledné roky počet povolaní do kňazského stavu zmenšuje. Ježiš sa modlil za všetkých, a zvlásť za jeho nasledovníkov ako rozsievačov Slova. Vlastne môžeme spolu s Ježišom prosiť za budúcich svätencov – za tých, ktorí objavili Pánovo povolanie v sebe a aby svoj vzťah s Pánom…

Zostáva sa nami

Od b

Matúš na konci svojho evanjelia zdôrazňuje, že Ježiš zostáva „s nami“. V deň, keď vyznávame aj jeho nanebovstúpenie, s pevnou dôverou, prosíme v jeho mene o niekoľko prosieb, medzi ktorými sú aj tie zo zosnulých a ich smútiace rodiny. Mt 28,19-20 (SEB): „19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich…

Jednoducho prosby

Od b

Viacerí prosia o modlitby za rôzne úmysly. Iní opäť ďakujú, medzi nimi aj maminka novonarodeného Mareka. Podelila sa aj s jeho fotkou :). Takže predkladáme jednoducho prosby, opäť pod Máriinu ochranu, tu: Ježiš povedal, že nám pripraví príbytok u Otca. Úžasné. Rovnako úžasné je, že povedal, že on a Otec si urobia príbytok zasa u…

Pod Tvoju ochranu

Od b

Máme máj. O Máriinej pomoci by mohlo vydať svedectvo státisíce veriacich. Modlitba Pod tvoju ochranu má pôvod v Egypte niekedy v 3. storočí! Dokladá to aj antický Papyrus Rylands 470 s textom tejto modlitby v gréčtine. Podstata modlitby spočíva v tom, že Máriu vzývali – a to už pred 1700 rokmi – ako Bohorodičku; teda…

Pod ochranou sv. Marka

Od b

Na známej ulici Jaffa v Jeruzaleme sa na vrchu priečelia výraznej budovy nachádza socha leva s odkazom na evanjelistu Marka (25.4). Ide o symbol známej poisťovne s pôvodom v Benátkach. Dokladá to aj rok MDCCCXXXI (1831) na priečelí, ktorý odkazuje na jej začiatky. Poisťovňa pod ochranou svätého Marka funguje po celom svete do dnes. Kiež sa i nám darí naše…

Prosby za maminky

Od b

Mamy nosia život, živia deti, empaticky znášajú ich prežívanie a učia nás spoločenstvu s trpiacimi. Učia opravdivo súcitiť s tými, čo trpia. Azda prvou vážnejšou skúškou vlastnej premeny správnej empatie je čas, v ktorom musíme rodičov nechať „ísť“. Absencia rodičov je napokon aj novou príležitosťou prehĺbiť spolucítenie s inými. Tak sa stávame ľudmi, ktorí nemyslia…

Pán – nám v ústrety

Od b

Začnem netradične – o evanjelistoch. Každý z evanjelistov zavŕšil svoje dielo veľkolepo. V závere predstavili ako sa Zmŕtvychvstalý Ježiš, pán a darca života približuje k učeníkom a ako im všetkým obnovuje pulz božského života. Ježiš budí nádej. Nie, to nie je utópia, či slepý idealizmus. To je skutočnosť, ktorú evanjelisti zachytili o Ježišovi a napísali…

Prosby k Zmŕtvychvstalému

Od b

Kristus vstal z mŕtvych! Xristos anesthé. On jediný premohol svet a on jediný je víťaz nad smrť. Naozaj vstal z mŕtvych. V tejto veľkonočnej radosti prosím spomnite si aj na tieto prosby: A na záver namiesto písaného textu, tu si vypočujte prečítanú dobrú zvesť o zmŕtvychvstaní podľa Matúšovho evanjelia (28,1-10) priamo zvnútra Ježišovho hrobu.

Zo stredu sveta :)

Od b

Mnoho miest na svete si rado privlastňuje prezývku „pupok sveta“. Medzi ne patrí aj Jeruzalem – a má na to dobrý dôvod. Pupok je spätý so zrodením, a v Jeruzaleme sa zrodilo spoločenstvo ľudí, ktorí nasledujú Ježiša Krista, Božieho syna… až do dnes. Tam, kde on zomrel, a vstal zmŕtvych, zrodil sa nám večný život.…

Prvé jarné prosby

Od b

So začiatkom jari, život sa jarí. Kým jedni prichádzajú, prosíme aj za tých, ktorí sú na „konci“ života, na konci tohto pozemského života. Nadhľad nad našimi dňami a ich ťažkosťami, tak trochu z pohľadu večnosti, nás môže iba posilniť vo vytrvalosti v dobrom. Jedným dobrom sú modlitby za iných. Nuž ako zvykneme tu sú: Tri…